Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria

 

CURS 2019-2020

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

Qui s'ha de preinscriure?
 
 • Alumnat nascut l'any 2016, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2007, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre
On s'ha de formalitzar la sol·licitud?
 
 • A l'Oficina Municipal d'Escolarització, Ajuntament de Banyoles, ubicada a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.  L'horari d'atenció al públic durant el període ordinari serà de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
 • Al centre educatiu demanat en primera opció
   
Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

En el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció s'ha d'aportar original i fotocòpia de la següent documentació bàsica:

 • Original i fotocòpia del document d'identitat del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne si és major de 14 anys, i en té.

D'altra banda, cal aportar original i fotocòpia de la documentació complementària en el cas que s'alegui algun dels criteris complementaris:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball (original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família (també s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • Al centre assignat. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic en el cas que l'alumne no estigui vacunat.
  Calendari

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril (la documentació es pot presentar fins el 10 d'abril).

Publicació de la llista de puntuació provisional: 26 d'abril (als centres i a l'OME).

Termini de reclamacions a la puntuació provisional: del 29 d'abril al 3 de maig.

Publicació de la llista de puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig.

Sorteig del número de desempat: 9 de maig, a les 11h als serveis centrals del Departament d'Educació.

Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 12 de juny.

Matrícula per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs de l'ESO: del 20 al 26 de juny.


Criteris i puntuació

CRITERIS GENERALS

Existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o algun dels pares o tutors hi treballa   40 punts            

PROXIMITAT (només un dels dos supòsits)
A educació infantil i primària a Banyoles, quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles
o bé quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

              

 

30 punts

20 punts

Discapacitat en l'alumne, germans, pare, mare o tutor (mínim 33%)   10 punts
Beneficiaris per renda garantida de ciutadania   10 punts

 

CRITERI COMPLEMENTARI

Condició de família nombrosa o monoparental                  15 punts

 

NOMÉS A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit

           Prioritat       

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

Quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat

 

 

 

30 punts

20 punts

10 punts