Preinscripció a La Balca

Preinscripció 2020-2021. Llistes d'admesos i llistes d'espera

Llista d'admesos infants 2019

Llista d'espera infants 2019

Llista d'admesos infants 2018

Llista d'espera infants 2018

Matrícula

Documentació per la matrícula

Sorteig per al desempat

Aquest matí s'ha celebrat el sorteig públic en línia, que ordena les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Podeu consultar el procediment des d'aquest document.

Infants nascuts any 2019: número 11

Infants nascuts l'any 2018: número 3

Llistes de barem provisional

Nota d’aclariment

En aquelles sol·licituds en què s’han marcat les dues caselles de proximitat, familiar i laboral, i un cop feta la corresponent comprovació del padró, s’ha tingut en compte el criteri de domicili familiar, ja que és el que dona més puntuació. La baremació s’ha fet, doncs, segons el que estableix el procés de preinscripció amb relació al criteri de proximitat: només es pot al·legar un dels dos criteris.

BAREM INFANTS 2019

BAREM INFANTS 2018

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals

Existència de germans que hagin confirmat plaça a l'escola bressol pel curs sol·licitat o algun dels pares o tutors hi treballa amb continuitat                   40 punts              

 

Proximitat:

   
Quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles   110 punts 
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles   20 punts
     
Discapacitat en l'alumnes, germans, pare, mare o tutors legals   10 punts
Beneficiaris de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania   10 punts
     
Criteris complementaris    
Condició de família nombrosa o monoparental   15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple   5 punts

 

Què cal portar?

Documentació bàsica

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal. Es realitzaran les comprovacions oportunes per comprovar l'acreditació del lloc de residència, en tots els casos.

Documentació complementària

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Calendari

Publicació de les llistes* provisionals de puntuació: 5 de juny
Sorteig públic: 9 de juny
Publicació de les llistes* definitives d'admesos i llistes d'espera: 23 de juny
Matrícula: del 29 de juny al 3 de juliol

*les llistes es publicaran en aquest espai web, amb les dades degudament anonimitzades.


Preus públics 20/21

 • SERVEIS
  • Escola Bressol (9h a 12h i de 15h a 17h):
  • Matricula: 171,00€
  • Quota: 171,00€
  • Acollida (7:45h a 9h):
  • Fix: 33,67€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Servei Menjador:
   • Dinar (12h a 15h):
   • Fix: 6,61€
   • Fix - discontinu: 7,34€
   • Esporàdic: 8,15€
   • Berenar (16h):
   • Fix: 1,06€
   • Fix - discontinu: 1,06€
   • Esporàdic: 1,06€
  • Servei ludoteca (17h a 18h):
  • 2 dies: 13,47€
  • 3 dies: 20,20€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Espais globals
  • E. Nadó (semestral): 9,29€
  • E. Familiar (semestral): 9,28€
  • E. Pares i Mares: Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:

 

 

Bonificació preus públics 20/21

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables   Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2   12.429,58 €
3   17.210,19 €
4   20.078,55 €
5   22.946,92 €
6   25.815,28 €
7   28.683,65 €
8   31.552,01 €

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ